کارکنان  
 
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

سمت

محل خدمت

۱

حسن

تقی پور تکامجانی

 مدیریت برنامه ریزی شهری

دکتری

معاون

معاونت دانشجویی- فرهنگی

۲

آتنا

مشهدی مترجمی زبان انگلیسی

لیسانس

کارشناس امور دانشجویی – فرهنگی

معاونت دانشجویی- فرهنگی

۳

فرهاد

رضائی راد

مهندسی کشاورزی – زراعت

 لیسانس

کارشناس امور دانشجویی – فرهنگی معاونت دانشجویی- فرهنگی

۴

رضا

رمضانی عزین آبادی

نانو فیزیک

کارشناسی ارشد

کارشناس امور دانشجویی – فرهنگی معاونت دانشجویی- فرهنگی

 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۱۶ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان