وظایف و عملکرد اداره تغذیه  
 

وظایف و عملکرد اداره تغذیه

اداره تغذیه وامور رفاهی موسسه آموزش عالی آیندگان زیر نظر معاونت دانشجوئی این واحد فعالیت می کندو شامل بخشهای زیراست:

آشپزخانه ٬رستورانها ٬ اتوماسیونهای تغذیه ٬ محلهای توزیع غذا ، بوفه و خدمات تکثیر دانشجویی
بخش اتو ماسیون تغذیه :
در این بخش کارشناس تغذیه بر صدور کارت غذا ٬ افزایش اعتبار ٬ تسویه حساب وسایر امور جاری و محوله ٬ وظیفه نظارت بر عملکرد صحیح و رعایت موازین بهداشتی در بوفه و مکانهای توزیع غذای دانشکده ها را بر عهده دارند.


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۱۶ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان