راهنمای دریافت کارت الکترونیکی تغذیه و استفاده از آن  
 

راهنمای دریافت کارت الکترونیکی تغذیه واستفاده از آن

۱ – دریافت کارت تغذیه
کلیه مراجعین بایستی با در دست داشتن کارت دانشجویی برای دانشجویان)و ارائه معرفی نامه یا حکم کارگزینی(برای کارمندان و اساتید) به اتو ماسیونهای تغذیه دانشکده مربوطه مراجعه کرده وجهت ثبت نام مبلغ ۰۰۰/۲۰ریال بابت دریافت کارت و ۰۰۰/۲۰ ریال بابت شارژ کارت پرداخت نمایند.
۲ – افزایش اعتبار
از آنجائیکه کارتهای اتو ماسیون تغذیه از نوع اعتباری است٬ لذا پس از اتمام مبلغ موجود در کارت بایستی با مراجعه به اتوماسیونهای تغذیه و واریز مبلغ ۰۰۰/۲ ریال به حساب مربوطه و پر نمودن فرم مربوطه جهت افزایش اعتبار اقدام نمایند.
۳ – رزرو غذا
کارت الکترونیکی دارای قابلیت رزرو تا یک ماه است. بنابراین٬ بایستی به دستگاههای رزرو غذا که دارای تابلو توضیحات در مجاورت آنها است مراجعه وغذای خود را رزرو کنند.به منظور ارسال آمار غذای در خواستی به آشپزخانه بایستی کارت اتوماسیون تا قبل از ساعت ۱۴ برای روز بعدی رزرو غذا داشته شود.

۴ – توزیع غذا
غذا از ساعت ۱۲:۰۰ الی۱۳:۳۰در سلف سرویس  توزیع میگردد.
ضمنا” از ساعت۱۳:۳۰ الی ۱۴:۰۰در صورت موجود بودو نیامدن افراد رزرو کرده، روز فروش غذا باز می شود.


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ,۱۶ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا تـوسط : احمد عشوريـان