اعضای شورای دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

همایون بهشتی

معاونت دانشجویی و فرهنگی - عضو شورا

خدیجه قاضیانی

عضو هیات علمی - عضو شورا

سید مهدیه میرمیران

عضو هیات علمی - عضو شورا

محمد جمشیدی

عضو شورا

محمد صابری

 دبیر شورا

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۶