معرفی واحد حراست

حفاظت از سلامت جامعه دانشگاهی در راستای حفظ اصول و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به عهده حراست دانشگاه می باشد چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی نیاز دارد. از آنجا که سلامت هر سازمان و افراد آن همواره در معرض آلودگی ها و تهدید های درونی و نفوذی است برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد از نفوذ آفت ها جلوگیری کند و با تشخیص و شناخت آفت های درونی زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد. بنابر این حضور حراست در عرصه های مختلف دانشگاه همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده، یکی حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی به منظور پیش برد اهداف و دوم انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه منابع انسانی و مالی می باشد.

حراست به عنوان چشم بیدار در سازمان، با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیران محسوب شود. البته بسیار روشن است که مسئولین حراست زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از علم، تخصص، درایت و روشن بینی خوبی برخوردار باشند. در همین راستا وظیفه نیروی انسانی رسیدن به اهداف سازمان ولی وظیفه حراست حفظ سلامت نیروی انسانی است. حراست دانشگاه در راستای نقش و جایگاه خویش و با عنایت به مخاطبین خود که از نخبگان جامعه می باشند قطعاً راهی جز پرداختن جدی به حرکتی علمی، پویا و به دور از ساختارهای خشک ندارد و بر همین اساس و به طور جدی سعی دارد با ایجاد محیطی امن و آرام و بستری مناسب برای طرح دیدگاهها و نظرات دانشگاهیان که در نهایت آن توسعه میهن اسلامی متصور است در این راستا قدم نهاده و شیوه های جدید در این زمینه را بیازماید.

شرح وظایف :

 

–  نظارت و کنترل بر عملکرد نگهبانان و پیگیری لازم جهت رفع نیازهای آنها

– تدوین برنامه زمانبندی حضور نگهبانان تحت سرپرستی و تعیین محل خدمت آنها

– برنامه‌ریزی و کنترل و نظارت بر انجام امور حراستی در مجموعه جهاد مطابق ضوابط تعیین شده

– همکاری در صدور کارت شناسایی و تردد و مجوزهای عبور و مرور بر اساس ضوابط تعیین شده با هماهنگی واحدهای مربوطه

– پیگیری نصب و بکارگیری وسایل و تجهیزات امنیتی، کنترلی و حفاظتی مورد نیاز

– بازدید از ساختمانها و واحدهای تحت پوشش و پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با هماهنگی واحدها و مسئولین مربوطه

– ارائه گزارش از وضعیت های خاص و شرایط اضطراری به مقامات مافوق

– هماهنگی امور مرتبط با ورود و خروج و ایاب و ذهاب کارکنان و وسایل نقلیه و نیز ارباب رجوع

– نظارت و کنترل بر رفتار و عملکرد پرسنل تحت پوشش

–  انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

- بررسی و نظارت بر واحدهای تحت پوشش جهت شناسایی مشکلات و معضلات .

- رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرایی و بهره برداری کامل از آنها .

- ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی .

- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی .

- تدوین دستور العملهای حفاظتی و امنیتی و نظارت بر اجرای آنها .

- ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرایی دستگاه .

- ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط  .

- شناسایی عوامل و عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقاء آنها در محیط  .

 

 

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۶