معاونت اداری - مالی

 

نام :   مهدی

نام خانوادگی :  رحیمی امیر بنده

مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی آموزشی

پست الکترونیکی : Rahimi@aihe.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۳۹۶